HOME     Σχετικά με το έργο    Αποτελέσματα    Νέα     Επικοινωνία     Δήλωση Απορρήτου

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Σχετικά με το έργο

Το πρόγραμμα

Το ίντερνετ έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της ζωής των παιδιών και των νέων. Ωστόσο, ο αυξημένος χρόνος που δαπανάται στο διαδίκτυο προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το αν έχουν τον έλεγχο της χρήσης του διαδικτύου  και αν γνωρίζουν τις παρενέργειες και τις αιτίες των δυσ-προσαρμοστικών συμπεριφορών που σχετίζονται με την υπερβολική χρήση του Διαδικτύου.

Πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα έδειξε ότι δεν είναι αποκλειστικά ο χρόνος που δαπανάται στο διαδίκτυο ο παράγοντας που καθιστά τη χρήση του προβληματική και «υπερβολική», αλλά ο αντίκτυπος της χρήσης του Διαδικτύου σε αυτό που αποκαλούμε «ισορροπημένη ζωή».

Η υπερβολική online έκθεση μπορεί να επηρεάσει τη σωματική υγεία και την ικανότητα των παιδιών να παραμείνουν συγκεντρωμένα, οδηγώντας τα σε κακή σχολική ή ακαδημαϊκή απόδοση. Επηρεάζει επίσης αρνητικά τη συναισθηματική τους ευημερία  και μπορεί επίσης να σχετίζεται με χαμηλότερη ενσυναίσθηση και κοινωνική ευημερία ή αποχή από φυσικές και διαπροσωπικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Το έργο GameOFF θα αναπτύξει ένα serious game που θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση μιας πιο συνειδητής στάσης, που στοχεύει στην αλλαγή των δραστηριοτήτων που οδηγούν σε εθισμό στο Διαδίκτυο.

Στόχοι

Ο σκοπός του παρόντος project είναι το να δημιουργήσει μεθόδους και εργαλεία ώστε να βοηθήσει όσους εργάζονται με νέα άτομα να τα παρακινήσουν να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη προσέγγιση στη χρήση της τεχνολογίας, αποκτώντας μια βαθύτερη κατανόηση των κινδύνων και των επιδράσεων της συνεχούς online έκθεσης.

Δραστηριότητες

Ο κύριος στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων που οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα:

 

  • Δημιουργία και επικύρωση μιας εκπαιδευτικής προσέγγισης με βάση εξατομικευμένα προφίλ, για την εκπαίδευση των νέων σχετικά με τον εντοπισμό και την ερμηνεία των αιτίων, των κινδύνων και των επιπτώσεων της συνεχούς διαδικτυακής έκθεσης.
  • Διερεύνηση του βαθμού στον οποίο η χρήση του Διαδικτύου είναι παρόμοια ή ποικίλλει μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο έργο. 
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός serious game, που θα χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτές για να υποστηρίξουν τους νέους εκπαιδευόμενους στο ταξίδι τους προς περιορισμό του χρόνου στην οθόνη.
  • Σχεδιασμός ενημερωτικών εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία μιας ισορροπημένης χρήσης των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας.
  • Επικοινωνία με εκπαιδευτές νέων και οργανισμών νεολαίας με στόχο την αύξηση της έξυπνης και συνετής χρήσης της τεχνολογίας.

Πλεονεκτήματα

Υιοθέτηση μιας πιο ισορροπημένης στάσης απέναντι στα μέσα ενημέρωσης και την τεχνολογία.

Προώθηση της εστίασης σε μία εργασία και όχι στο multitasking σε εκπαιδευτικά, εργασιακά ή κοινωνικά πλαίσια.

Αναγνώριση της σημασίας της διαπροσωπικής επικοινωνίας, πέρα από την online επικοινωνία, για την δημιουργία υγιών κοινωνικών σχέσεων.

Εφαρμογή μιας συνετής και στοχευμένης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της τεχνολογίας.

Αποτελέσματα

Κατά την ολοκλήρωση του έργου, τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν:

  • Υποστήριξη ενός online δικτύου για την προώθηση της επικοινωνίας και του αναστοχασμού μεταξύ χρηστών από διαφορετικές χώρες: από τη μια πλευρά με ερευνητές, θεραπευτές, εκπαιδευτές νέων κ.λπ., επιτρέποντάς τους να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες· από την άλλη, με νέους που δραστηριοποιούνται υπερβολικά στο διαδίκτυο, επιτρέποντας τους να πειραματιστούν με διαφορετικές μεθόδους για την αλλαγή εθιστικών συμπεριφορών κατά τη χρήση του Διαδικτύου.
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης των ερευνητικών κοινοτήτων, των οργανώσεων νεολαίας, των ενώσεων υγείας, των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και του γενικού πληθυσμού.
  • Υποστήριξη νέων διδακτικών μεθόδων και παιδαγωγικών πρακτικών με την ενσωμάτωση καινοτόμων εργαλείων ΤΠΕ.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου της, απλώς αντικατοπτρίζει τη γνώμη των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Game OFF
Project number: KA205-32FB114E-EN